×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 33 articles on Ballmedia. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Ballmedia

  Translations:Network Consuls/5/pl

  Aby zostać konsulantem sieci, użyktownik musi:

  • Mieć konto na Miraheze dłużej niż 3 miesiące.
  • W znacznym stopniu przyczyniać się do projektu Ballmedia.
  • Zgłosić się na Prośby o konsulaty.
  • Użytkownik może być również nominowany na tej samej stronie, ale nadal musi podlegać wszystkim innym obowiązującym zasadom.
  • Poczekać co najmniej 2 tygodnie.
  • Otrzymać co najmniej 10 unikalnych głosów z kont, które nie są marionetkami.
  • Otrzymać poparcie w wysokości co najmniej 60%.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.