×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 33 articles on Ballmedia. Type your article name above or create one of the articles listed here!    Ballmedia

    Translations:Network Consuls/1/pl

    Konsulanci sieci są to osoby, które są członkami rady sieci, którzy mają dostęp do wszystkich narzędzi w całej sieci Ballmedii. Chociaż mają wszystkie uprawnienia, jakie posiadałby biurokrata i administrator, nie mogą działać bez zgody społeczności lub w przypadkach innych niż określone w niniejszych zasadach.

    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.